Szkoła Patrzenia

Wiadomości, wydarzenia, ogłoszenia

O NAS

Szkoła Patrzenia to system zajęć edukacyjnych dedykowanych przede wszystkim do rodzin ale i do jednorodnych wiekowo grup. 

Ideą Szkoły Patrzenia jest szeroko pojęte kształcenie uzdolnień związanych z percepcją wzrokową, systemem wzrokowym i władzami umysłowymi czyli umiejętnością patrzenia, spostrzegania i rozumienia zjawisk, które nas otaczają. Podstawowym założeniem edukacyjnym Szkoły jest oparcie nauczania o naturalne posiadane przez ucznia: zmysł wzroku, umiejętność obserwacji i interpretacji spostrzeganych zjawisk. 

Wyjściowym procesem edukacyjnym jest rozwijanie umiejętności rysunku odręcznego z natury na podstawie własnej obserwacji rysowanego przedmiotu. Proces kształtowania umiejętności rysowania rozpoczyna się u każdego w chwili postawienia pierwszych znaków tj. w wieku około 1 roku życia. Stosując autorską metodę nauczania rysunku stopniowo, zgodnie z rozwojem fizycznym, psychicznym i intelektualnym człowieka, następuje rozwijanie zdolności świadomego obserwowania otoczenia. Polega ono na poznawaniu przedmiotów przez analizę ich kształtu, proporcji i budowy za pomocą wnikliwej, rozumnej obserwacji koniecznej do rysunkowego zanotowania i zrozumienia przedmiotu. Zarówno rozumienie to jak i forma zapisu rysunkowego są właściwe dla danego etapu rozwojowego człowieka. 

Samodzielna obserwacja i analiza idące w parze z nieustającym rozwojem człowieka prowadzą do rozwijania indywidualnych cech twórczych, samodzielności poznawczej, umiejętności analitycznych, wnioskowania i trafnej oceny zjawisk. Następuje całościowe poznawanie przedmiotu i jego zapis w formie rysunkowej. Konieczność tworzenia rysunków z natury na podstawie własnej obserwacji przedmiotów idzie w parze i wspiera rozwój abstrakcyjnego myślenia, wspomaga zatem nauczanie przedmiotów ścisłych, rozwija logiczne myślenie, przyśpiesza procesy kojarzenia faktów, rozumienia złożonych zjawisk zarówno w świecie materialnym jak i abstrakcyjnej przestrzeni wyobraźni człowieka co ma bezpośrednie znaczenie dla rozwijania zdolności twórczych. 

W konsekwencji wraz z rozwojem dzieci dodatkowo poza rysunkiem z natury zostają włączone do zajęć edukacyjnych inne dyscypliny sztuki. Są to grafika, malarstwo i rzeźba. Własnoręczne tworzenie obrazów czy rzeźb pozwala na lepsze rozumienie form zapisu myśli, przekazywania informacji. W dalszej kolejności następuje wdrożenie uczniów do poznawania dzieł sztuk wizualnych, świadome wizyty w muzeach i galeriach sztuki pozwalają uczniom ze zrozumieniem, stopniowo wchodzić w świat kultury kształtowanej przez wieki rękoma człowieka. Przez stopniowe wchodzenie w kulturę docieramy do zagadnień architektonicznych, które spajają w sobie wszystkie dyscyplin sztuk pięknych, technikę i logikę. 

Architektura stanowi dla nas zarówno temat badań rysunkowych jak i cel poznawczy, jako dyscyplina nazywaną królową sztuk. W architekturze urzeczywistniają się idee i pragnienia kolejnych pokoleń, skupia się kultura materialna społeczeństw, które nas poprzedziły i kreuje kultura społeczeństwa w którym żyjemy. 

Rysunek odręczny z natury jest podczas całego procesu kształcenia podstawowym jego składnikiem i towarzyszy uczniom do pełnoletności. 

Metoda Szkoły Patrzenia jest dedykowana dla rodzin, podstawowe zajęcia grupują kilka rodzin, które wspólnie podejmują zadania rysunkowe. Wspólne, rodzinne rysowanie, dzieci z rodzicami jest podstawą dla ugruntowania i rozwijania metody, ma też istotne znaczenie dla rozwoju społecznego indywidualnej jednostki ludzkiej, która pozostając niezależną i samodzielnie myślącą dzięki swej niezależności może kształtować dobrze funkcjonującą grupę rodzeństwa w rodzinie, dalej wśród rówieśników i dzieci w różnym wieku, również w grupach złożonych z wielu rodzin. Szkoła Patrzenia proponuje szereg zajęć powiązanych w spójny system dający możliwość pracy własnej, we własnym tempie, zgodnie z rozwijającymi się indywidualnie zainteresowaniami. Celem szkoły Patrzenia jest zaszczepienie w uczniach indywidualnych cech twórczych, wprowadzenie w ukształtowaną przez wieki kulturę europejską, danie do ręki naturalnego narzędzia wymiany myśli i poznania jakim jest rysunek, który przez wieki towarzyszył człowiekowi w budowaniu kultury i cywilizacji.