SP Koszarawa Bystra i Krzyżówki

Wiadomości, wydarzenia, ogłoszenia

O NAS

Nasza Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach: w Koszarawie i w Krzyżówkach. Te miejscowości wiele łączy. Są malowniczo położone wysoko w górach Beskidach, z dala od pędu i zgiełku. Dlatego staramy się w jak największym stopniu korzystać z tak przyjaznego, pełnego zieleni i ciszy otoczenia. Spędzamy wiele czasu na świeżym powietrzu podczas przerw szkolnych, wychodzimy do leśnej klasy i leśnego przedszkola, organizujemy wycieczki górskie i zajęcia w plenerze.

Pielęgnujemy także tradycje naszego regionu. Strój góralski jako strój galowy ucznia, kapela szkolna, organizowane jasełka, kolędowanie oraz inne uroczystości z domieszką folkloru to ważne elementy naszej szkoły. W swoich działaniach opieramy się na wartościach chrześcijańskich współpracując z parafią.

Uczymy się w grupach łączonych (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) realizując założenia pedagogiki Marii Montessori. Codzienne zajęcia Pracy Własnej stanowią ważną część naszego planu zajęć. Staramy się, by dzieci przez własne doświadczenia i pracę na konkretnym materiale dydaktycznym zdobywały wiedzę. Kładziemy nacisk na budowanie dobrych relacji między uczniami. Obecność dzieci z różnych grup wiekowych sprawia, że nasi wychowankowie mogą wiele czerpać ze wspólnych zajęć. Obserwują swoją pracę, motywują się do działania, inspirują i wzajemnie sobie pomagają. Uczą się od innych, a także sami próbują przekazywać swoje doświadczenia i pomysły. Kameralność klas sprawia, że nauczycielom łatwiej jest dostrzec potrzeby swoich podopiecznych. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i równocześnie uczyć się wzajemnego szacunku, zaangażowania, chęci współpracy oraz gotowości do podjęcia wysiłku.

„Dziecko nie jest pustym naczyniem, nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam, którzy go tego nauczyliśmy. Nie, dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”.

Maria Montessori

PRZEDSZKOLE

W naszych przedszkolach pracujemy zgodnie z przekonaniem, że podążanie za dzieckiem i odpowiednio przygotowane otoczenie umożliwią jego najbardziej harmonijny rozwój. Ponieważ, grupy dziecięce są grupami mieszanymi, starsi pomagają młodszym w wielu czynnościach. To powoduje, iż czują się oni bardziej zmotywowani do prawidłowego zachowania oraz wykształca się w nich poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Dzień w przedszkolu rozpoczynamy Pracą Własną, która odbywa się w przygotowanym przez nauczyciela otoczeniu. Dziecko może w tym czasie dokonać swobodnego wyboru pomocy, która w danej chwili najbardziej je interesuje. Samo też decyduje o czasie, miejscu i formie pracy. Każdy dzień zorganizowany jest wedle stałego planu, uwzględniającego Pracę Własną w sali oraz długi pobyt na zewnątrz.

Nasze przedszkola we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, wprowadziły i realizują projekt „leśne przedszkola”, w którym to miejscu dzieci same wymyślają zabawy i znajdują sobie zajęcia, co sprzyja odkrywaniu przez nie świata. Z ogromnym zainteresowaniem obserwują życie mrówek, podziwiają leśne rośliny, a każda szyszka, patyk czy kamień stają się inspiracją do ciekawych zabaw. Ważnym elementem w koncepcji naszej pracy jest dbałość o rozwój talentów muzycznych, tanecznych i plastycznych, a także budzenie ciekawości poznawczej, pomoc dzieciom w odkrywaniu własnych możliwości, rozwijanie wyobraźni i fantazji.

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.”

Maria Montessori

Metoda Montessori

W naszej szkole większość zajęć jest prowadzona metodą Montessori, dlatego dzieci mają dużo godzin przeznaczonych na tzw. PRACĘ WŁASNĄ. Są to zajęcia, w trakcie których mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Pomagają im w tym różnego rodzaju pomoce przygotowane przez nauczycieli. Mogą też korzystać z książek, programów multimedialnych, czy Internetu. Efektem ich pracy są bardzo często książeczki zawierające opis i ilustracje wybranego przez nich zagadnienia. Powstają też plakaty, quizy, prezentacje.

Praca jest zindywidualizowana, odbywa się w tempie odpowiednim dla danego dziecka, bez rywalizacji. Współdziałanie w grupie kształtuje u dzieci odpowiednie nawyki społeczne. W pracy własnej bierze udział zróżnicowana wiekowo grupa dzieci od 7 do 12 lat.

Daje to możliwość dzieciom młodszym korzystania z pomocy starszych kolegów, a starsze dzieci stają się przez to bardziej empatyczne i wzrasta ich poczucie wartości i odpowiedzialności.

Dzieci przebywają w odpowiednio urządzonej sali, tak aby każdy mógł znaleźć swoje ulubione miejsce do pracy. Nauczyciel jest osobą, która udziela wsparcia w poszukiwaniach i pracach ucznia, motywuje do podjęcia wysiłku w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wspólnie dbamy, aby czas spędzony na Pracy Własnej był czasem rozwoju i samodoskonalenia.

„Stosunek dziecka i dorosłego do otoczenia różnią się. Dziecko chłonie swoje otoczenie: rzeczy, które widzi nie zostają tylko zapamiętane, stają się częścią jego duszy. Cały świat, który go otacza, wszystko to co w nim widzi czy słyszy, staje się jego częścią”.

Maria Montessori

Zajęcia i działania muzyczno-sceniczne

W naszej szkole ważne miejsce zajmuje kształcenie muzyczno-taneczno-teatralne uczniów. Dzieci poznają tajniki wiedzy muzycznej oraz ćwiczą umiejętność gry na instrumentach: fletach, dzwonkach, ksylofonach, gitarach, realizując autorski program „Muzyka w Kolorach tęczy” autorstwa nauczycielki muzyki w naszej szkole Karoliny Barańczuk. To czego nauczą się w ciągu semestru jest wplatane w dwa duże przedstawienia: Jasełka oraz koncert na zakończenie roku szkolnego z okazji Dnia Rodziny.

Widzimy, że muzyka i ruch niezwykle stymulują każdą sferę rozwoju naszych uczniów, a uczestnictwo w przedstawieniach szkolnych rozwija takie cechy jak: cierpliwość, pamięć, wyrozumiałość dla drugiej osoby, chęć dążenia do osiągnięcia celu i współpracę pomiędzy dziećmi i nauczycielami.

Przy naszej szkole działa dziecięca skrzypcowa kapela muzyczna.

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które, odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję… Nadzieję na pokój w przyszłości”. Maria Montessori

Język angielski

W naszej szkole nauka języka angielskiego w dużej mierze opiera się na śpiewie. Zwłaszcza w przedszkolu i w młodszych klasach dzieci z łatwością przyswajają słownictwo i proste zdania śpiewając je, jednocześnie się przy tym bawiąc i ucząc. Dzięki temu w starszych klasach konwersacja staje się dużo łatwiejsza. Uczniowie naszej szkoły uczą się języka w klasach łączonych, dzięki czemu młodsze dzieci mają możliwość nauczenia się dużo więcej niż jest to zawarte w programie. Korzystając z pomocy montessoriańskich  na Pracy Własnej dzieci poszerzają wiedzę zdobytą wcześniej na lekcjach. Ale język angielski u nas to nie tylko lekcje. Śpiewamy i mówimy po angielsku idąc do lasu, na wycieczkach, a także w czasie występów przy akompaniamencie szkolnej kapeli.

„Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju – oto pierwszy obowiązek wychowawcy”

Maria Montessori

Leśne Klasy

W naszych szkołach, w ramach edukacji wczesnoszkolnej, odbywają się zajęcia w leśnej klasie. Uważamy, że idea leśnych zajęć stanowi znakomite dopełnienie metody Montessori.

Las jako środowisko przyrodnicze, to otoczenie pozwalające na harmonijny rozwój każdego dziecka. Zajęcia prowadzone w otoczeniu przyrody umożliwiają dzieciom polisensoryczne poznawanie świata (odgłosy, zapachy, faktury), rozbudzają ich naturalną ciekawość oraz rozwijają wyobraźnię. Podnoszą również ogólną sprawność fizyczną i koordynację ruchową.

Podczas zajęć w leśnej klasie, dzieci budują poczucie własnej wartości, kształtują pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Tutaj bardzo ważne jest współdziałanie, trudno bowiem samemu zbudować okazały szałas, czy przenieść ogromny korzeń. Doskonale widać jak kształtują się relacje w grupie.

Badania potwierdzają, że dzieci, które mają częsty oraz bliski kontakt z naturą są: szczęśliwsze, zdrowsze (rzadsze występowanie ADHD oraz innych deficytów rozwojowych), są lepiej przygotowane do życia w społeczeństwie oraz pewniejsze siebie. Chętnie podejmują wszelkiego rodzaju wyzwania, są kreatywne i twórcze. Łatwiej radzą sobie ze stresem, trudną sytuacją. Dzieci te są również wrażliwsze oraz otwarte na otaczające je środowisko. Leśna klasa jest więc znakomitym uzupełnieniem edukacji szkolnej oraz wykracza daleko poza sam przedmiot przyrody, w ramach której jest prowadzona.

„Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała siła”

Maria Montessori

WF i sport

Przywiązujemy dużą wagę do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Opiera się on na trójnogu – rozwoju intelektualnym (czyli zdobywaniu wiedzy), rozwoju społecznym oraz fizycznym. Całość przenika sfera ducha i dojrzałość do dokonywania własnych wyborów w wolności.

Jesteśmy przekonani, że właściwy rozwój  sfery fizycznej jest tym elementem, który wspiera, umożliwia i daje fundament do prawidłowego rozwoju  pozostałych elementów.

Naszym celem nie jest kształcenie zawodników (chociaż mamy wśród naszych absolwentów zawodników rangi europejskiej). Chcemy natomiast, poprzez bardzo zróżnicowane zajęcia, stawianie wymagań na indywidualnym poziomie każdego ucznia, częste przebywanie w terenie i na świeżym powietrzu oraz uprawianie turystyki kwalifikowanej, dać naszym uczniom wszechstronny, pełny, dający poczucie sprawczości i radości rozwój fizyczny.

W ramach lekcji wychowania-fizycznego gramy w gry zespołowe, ćwiczymy gimnastykę i lekkoatletykę, mamy zajęcia z tańca.  Chodzimy na zaprawy biegowe do lasu. Lubimy wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen. Zimą organizujemy wyjazdy na łyżwy i narty zjazdowe. Stałym punktem programu w szkole w Krzyżówkach są zimą narty biegowe, a latem wyprawy górskie.

„Dzieci pokazały nam, że wolność i dyscyplina są dwiema stronami tego samego medalu, dlatego że wolność prowadzi do dyscypliny”

Maria Montessori

Inne działania i inicjatywy podejmowane w naszej szkole

Klasa lekcyjna, a nawet pracownia Montessori, czasami są zbyt ciasne i zbyt ograniczające dla potrzeb rozwoju naszych wychowanków. Dlatego też nie boimy się opuścić murów szkolnych i udać w świat, który czasami fascynuje, pociąga, a czasami stawia wymagania, na które musimy być przygotowani. Stąd nasze pomysły na wycieczki i wyprawy oraz zajęcia pozaszkolne, których nie traktujemy jako zabicie czasu, ale integralną część procesu edukacyjnego.

Tutoring – (ang. tutor – opiekun, nauczyciel, mistrz) – to pomysł zaczerpnięty ze świata i przećwiczony w naszym Gimnazjum Montessori w Koszarawie, skierowany do klas VII – VIII. Uczeń sam wybiera nauczyciela, do którego jest mu najbliżej lub ciekawi go jego przedmiot albo hobby. A co potem się dzieje zależy tylko od ich fantazji – bo mogą to być kółka tematyczne, rozmowy, pomoc w załatwieniu trudnej sprawy, wspólne omawianie rozwoju ucznia, dodatkowe zajęcia, tworzenie wspólnych projektów, udział w koncertach, warsztatach tematycznych. Forma często zależy nie od nauczyciela, ale od tego jak mocno zaangażowany jest uczeń.

Rejs – od kilku lat z ekipą starszych uczniów wybieramy się we wrześniu na rejs żeglarski po największych polskich jeziorach. Rejs poprzedzony jest przygotowaniami, podziałem obowiązków – tak, by każdy mógł poczuć się współodpowiedzialny za całą wyprawę. Choć brzmi to prozaicznie – rejs w opinii zarówno nastolatków jak i opiekunów jest czasem wyjątkowym – czasem bliskości (tej duchowej, gdy fale rozbijają się o dziób i o burty łajby), ale i fizycznej, gdy dzieli się małą przestrzeń ze swoimi kolegami i koleżankami. To czas ścierania się charakterów, intensywnej nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach i czytania przyrody, która nas otacza, poznawania praw fizyki, które pozwalają płynąć łodzi do przodu, choć wiatr wcale nie wieje od tyłu.

Zielona szkoła – to nasza wariacja na temat założeń Marii Montessori – jedziemy wszyscy (uczniowie wszystkich klas ze szkoły) do Zakopanego w ostatnim tygodniu nauki i pracujemy   w grupach, które sami sobie wybieramy – przyrodniczej, sportowej, tanecznej, plenerowej, górskiej, filmowej, żeglarskiej, przedszkolnej (choć co roku zdarza się, że grupy są nieco inne) – nie dobieramy się ze względu na wiek, ale na zainteresowania. Taka nasza trzydniowa praca własna w terenie.  Wielką zaletą naszej zielonej szkoły jest fakt, że jesteśmy razem – od przedszkola do gimnazjum – a to rodzi mocne poczucie wspólnoty.

„Dziecko, które opuszcza ciało matki nie wchodzi w naturalne środowisko, lecz w środowisko cywilizacji, w którym rozgrywa się życie dorosłych. […] Dlatego rodzice, a później nauczyciele muszą stać się dla dziecka łącznikiem, tłumaczem i interpretatorem skomplikowanego świata kultury”.

Maria Montessori

Wideoteka

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.