logotypy

Projekt pt. “ Nauka to moja pasja”

Program operacyjny: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Podziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-05AA/18-002
Wartość całkowita: 360 342,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 324 308,38 zł
Termin realizacji: 01.07.2019 – 31.12.2021r.
Cel projektu: Rozwój kompetencji kluczowych u 90% ucz. objętych projektem tj. 80 ucz.(42dz,38ch) oraz podniesienie kompetencji 100% nauczycieli objętych projektem tj. 10 n-li (8K,1 M) z Niepublicznej Szkole Podstawowej Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie i Koszarawie Bystrej w terminie do 31.12.2021 r. Grupę docelową stanowi 88 uczniów (46 dziewcząt i 42 chłopców) i 10 nauczycieli (8 kobiet i 2 mężczyzn).

W projekcie zaplanowano zajęcia realizowane metoda eksperymentu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Jako element uzupełniający zaplanowano spotkania z ludźmi ze środowiska naukowego oraz uczestnictwo w warsztatach. W projekcie zostały doposażone pracownie matematyczno –  przyrodnicze w obydwu szkołach oraz zakupione narzędzia TIK. 

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu 88 uczniów rozwinie swoje kompetencje kluczowe, 10 nauczycieli podniesie swoje kompetencje. 

Dyrektorzy Szkół: Miłosz Barańczuk i Ewa Kaliszuk 
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul

Udostępnij