projekt

Projekt pt. “ Nauka to moja pasja”

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.05.2019 r. z Zarządem Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.11.01.04-24-05AA/18-00

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 90 % uczniów objętych projektem tj. 80 uczniów (42 dziewcząt i 38 chłopców) oraz podniesienie kwalifikacji 100 % nauczycieli objętych projektem tj. 10 nauczycieli (8 kobiet i 2 mężczyzn) z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie i Koszarawie Bystrej w terminie do 30.06.2021r.

Grupę docelową stanowi 88 uczniów (46 dziewcząt i 42 chłopców) i 10 nauczycieli (8 kobiet i 2 mężczyzn).

W projekcie zaplanowano zajęcia realizowane metoda eksperymentu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. 

Jako element uzupełniający zaplanowano spotkania z ludźmi ze środowiska naukowego oraz uczestnictwo w warsztatach. 

W projekcie zostały doposażone pracownie matematyczno –  przyrodnicze w obydwu szkołach oraz zakupione narzędzia TIK.

Dzięki realizacji projektu 80 uczniów rozwinie swoje kompetencje kluczowe oraz 10 nauczycieli podniesie swoje kompetencje. 

Termin realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021r.
Dyrektorzy Szkół: Miłosz Barańczuk i Ewa Kaliszuk 
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul

Udostępnij