organizacja roku

Organizacja roku szkolnego 2021/22 w LO w Koszarawie

Szanowni Rodzice,
Drodzy Licealiści,

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej.

Mam nadzieję na powrót do normalności i realizowanie wszystkich naszych aktywności w ramach edukacji domowej tak jak to być powinno. Bierzemy pod uwagę, że okresowo mogą pojawić się pewne ograniczenia, co w naszym przypadku wiązać się może z przejściem na egzaminowanie w sposób zdalny.

Szczególnie witam Was drodzy pierwszoklasiści, rozpoczynający naukę w trybie edukacji domowej w naszym liceum. Dla wielu z Was forma ta stanowi kontynuację edukacji w takim trybie, choć są i tacy, którzy po raz pierwszy zetkną się z nią na etapie szkoły  ponadpodstawowej. Chcemy towarzyszyć Wam w tej przygodzie i inspirować do działań. By jednak Wasza nauka i nasza praca były wydajne oraz by zachować wszelkie procedury i terminy pozwolę sobie przekazać Wam kilka ważnych informacji.

 1. O naszym liceum

Liceum Montessori w Koszarawie Bystrej prowadzone jest od roku 2012. W pierwszym roku istnienia mieliśmy 8 uczniów. Obecnie nasze liceum to prawie 160 uczniów. Wyniki egzaminów końcoworocznych jak też zdawalność egzaminów maturalnych utrzymuje się rokrocznie na wysokim poziomie. W przypadku egzaminu maturalnego to średnio 85-95%.                                                                                                                                   

Poza samymi ocenami z egzaminów czas bycia licealistką lub licealistą to dla wielu uczniów okres dużej aktywności na polu działalności społecznej, wolontariatu, sportu, nauki w tym konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz własnego rozwoju w rozmaitych obszarach.

 1. Organizacja roku szkolnego:
 • Bieżący rok szkolny 2021/2022 od  1 września 2021 r. – 24 czerwca 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2021 r.  – 2 stycznia 2022 r.
 • Ferie Zimowe w woj. Śląskim  14 lutego – 27 lutego 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 • Pierwsza połowa kwietnia 2022 (dokładana data zostanie podana później) jest ostatecznym czasem zdawania egzaminów rocznych, dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2022 
 • Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 29 kwietnia 2022 r.
 • Egzamin maturalny 4-23 maja 2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.
 • Wakacje 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

W czasie matury (oraz egzaminu ósmoklasisty) w budynku szkoły w Koszarawie Bystrej nie odbywają się egzaminy. 

 1. Podręczniki:

Wykaz podręczników zgodnych z podstawą programową oraz zakres wymagań na poszczególne stopnie, jest dostępny na naszej stronie. Na podstawie zagadnień i tematów z podręczników układane są testy końcoworoczne z przedmiotów. Zachęcam Was jednak, byście ucząc się, korzystali z różnych źródeł i poznawali różne aspekty danego problemu czy zagadnienia. To także wspaniale wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i naukowej analizy. Szerokie spojrzenie na analizowane zagadnienia na pewno docenią nauczyciele-egzaminatorzy podczas rozmowy z Wami w ramach egzaminów.    

 1. Informacje o egzaminach i jak się do nich przygotować:

Okazją do zaprezentowania swojej wiedzy, ale także projektów, prac, pasji w różnych dziedzinach, będą spotkania z nauczycielami podczas części ustnej egzaminu. Do egzaminów uczniowie przygotowują się na podstawie wymagań i treści programowych zamieszczonych na naszej stronie. Pozytywna ocena z egzaminu jest oceną końcową, która znajdzie się na świadectwie. Życzę wam wszystkim samych pozytywnych stopni, ale wiedząc, że z różnych przyczyn życiowych nieraz się to nie udaje, warto wiedzieć, że możecie mieć dwie oceny niedostateczne na koniec roku, wtedy istnieje możliwość przystąpienia do sesji poprawkowej w sierpniu (oczywiście dotyczy to uczniów, którzy nie przystępują do matury w 2022 r.). Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu pojawi się w późniejszym czasie.

Egzaminy końcoworoczne poza ustalonymi terminami sesji, zdawać będzie można, umawiając się indywidualnie z nauczycielami z danego przedmiotu (wykaz także na naszej stronie). Należy skierować korespondencję mailową do wybranej osoby i umówić się w dogodnym dla obu stron czasie, tak by móc od razu napisać test oraz odbyć część ustną egzaminu.

Warto tak rozplanować swoje egzaminy na cały rok, by nie pozostawić wszystkiego na ostatnią jedną sesję lub okres przed wakacjami. Z drugiej strony przystępować do nich wówczas gdy będziecie mieli poczucie, że jesteście dobrze przygotowani.

Terminy sesji będą podawane na naszych stronach, ale pierwszą z nich będziemy chcieli zaproponować już na przełomie października i listopada. Jest to szczególnie ważne dla maturzystów, którzy nie powinni odkładać egzaminów na ostatnią chwilę, wiedząc, że dla nich nauka kończy się już w kwietniu.

W ramach pomocy w nauce w tym przygotowywania się do egzaminów tworzymy dla Was nowe narzędzie, czyli portal edukacyjny, gdzie zamieszczać będziemy filmy, prezentacje, podcasty i teksty autorstwa  głównie naszych nauczycieli. Treści w nich zawarte realizujące konkretny punkt podstawy programowej stanowić będą świetne uzupełnienie Waszej wiedzy. Materiały będą się tam pojawiać sukcesywnie, zaś dostęp do nich będzie tylko dla Was uczniów edukacji domowej naszych szkół.

W czasie sesji dzień i godzina egzaminu jest ustalona przez szkołę, nie ma wówczas możliwości przystępowania do egzaminów indywidualnie. Egzamin składa się z części pisemnej, czyli testu, następnie uczeń przystępuje do części ustnej, czyli rozmowy                  z nauczycielem, która odbywa się po napisaniu testu tego samego dnia.

 1. Konsultacje dla uczniów:

Istnieje możliwość zwrócenia się do nauczyciela z konkretnym problemem lub zagadnieniem. W miarę możliwości nauczyciele postarają się Wam pomóc. Zwracam uwagę, że nie jest to forma korepetycji, a raczej doradztwa w konkretnym temacie.

 1. Olimpiady i konkursy:

Osoby chętne zgłaszamy na konkursy i olimpiady. W przygotowaniu do olimpiady nauczyciele w miarę możliwości wesprą Was w ramach konsultacji.

 1. Zajęcia dla licealistów:
 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą tzw. Klas LED (liceum edukacji domowej) oraz grup Montessori Open Space. O szczegółach obu rodzajów naszych ofert, oraz o tym, jakie są między nimi różnice, możecie poczytać na naszej stronie.
 • Grupy Montessori Open Space dla uczniów naszego LO w nowym roku szkolnym będą funkcjonować w nowej przestrzeni oddanej do użytku w Bielsku-Białej.
 • Wyjazdy na obozy i warsztaty narciarskie 
 • Obozy wędrowne w górach, żagle i inne aktywności sportowe
 • Debaty Oksfordzkie dla zainteresowanych uczniów zwłaszcza korzystających z oferty Open Space
 1. Egzamin maturalny:

W 2022 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych i podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu maturalnego w tej formie z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Informacje maturalne i załączniki dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2022, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do 30 września 2021 r., wysyłając ją do Biura Szkół Fundacji, ostateczne potwierdzenie deklaracji maturalnej następuje do 7 lutego 2022 r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna będzie uważana za ostateczną. Bardzo prosimy o terminowe jej złożenie, co umożliwi nam wcześniejsze przygotowanie techniczne egzaminu maturalnego.

Uczniowie mają prawo do dostosowanie form egzaminu, polegającego na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających, lub do dostosowania warunków jego przeprowadzania. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i formy egzaminu zdający przesyła wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego do Biura Szkół Fundacji do 30 września 2021 r.

 1. Informacje sanitarno–epidemiologiczne:

W obecnej sytuacji epidemiologicznej prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:

 • do budynku szkoły mogą wejść tylko osoby uczestniczące w egzaminach, egzaminach maturalnych oraz w innych sytuacjach gdy załatwienie danej sprawy wymaga osobistego stawienia się.
 •  przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, zaś w budynku zakrywanie ust i nosa 
 • jeżeli liczba osób przebywających w budynku szkoły nie pozwala na zachowanie dystansu 1,5 m prosimy o zaczekanie przed budynkiem szkoły
 • czas przebywania w budynku osób (spoza grona pracowników) należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Życzę Wam drodzy uczniowie wielu sukcesów i radosnego kroczenia na ścieżce rozwoju edukacyjnego. Państwu jako rodzicom życzę wytrwałości w towarzyszeniu swoim dzieciom podczas przygody, jaką jest edukacja domowa.

Jakub Nowak
Dyrektor Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi  w Koszarawie wraz z zespołem nauczycieli

Udostępnij