faq

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które podzieliliśmy dla Państwa wygody na kilka kategorii. Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi, prosimy o kontakt z biurem naszych szkół.

edukacja domowa - rekrutacja

Edukacja domowa to szczególna formuła realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki określonego w  art. 35 ustawy Prawo oświatowe. Dyrektor Szkoły w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić na realizacje tych obowiązków poza szkołą, przy spełnieniu wymagań określonych w art. 37 ustawy Prawo oświatowe. W formule tej to rodzice/opiekunowie prawni ucznia przyjmują na siebie obowiązek realizacji podstawy programowej przez ucznia i sprawdzenie jej realizacji w drodze egzaminów klasyfikacyjnych. 

Warunki i zasady zapisów do poszczególnych Szkół prowadzonych przez Fundację jako organ prowadzący, oraz wymagania formalne, po spełnieniu których Dyrektor Szkoły może wydać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl w zakładce „Zapisy ED”, w której znajdują się zakładki poszczególnych Szkół. 

Nauka we wszystkich szkołach prowadzonych przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi  jest bezpłatna.

Aby zapisać ucznia do szkoły rodzice albo opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Nie, od dnia 1 lipca 2021 nie obowiązuje już reguła rejonizacji zapisów na edukację domową w/g województw. Każdy Uczeń zamieszkały na terenie RP może poprosić o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w wybranej przez siebie szkole.

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie w zakładce „zapisy”.

Tak. Uczeń, który rozpoczyna naukę w nowej szkole musi złożyć komplet dokumentów, w tym- o ile posiada – opinie z PPP  (dot. dysgrafii, dyskalkulii, itp.) orzeczenia  o niepełnosprawności. Dokumenty te nie są automatycznie przekazywane  z jednej szkoły prowadzonej przez naszą Fundację do innej szkoły Fundacji.

Nie, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest już konieczna do zapisania się do edukacji domowej.

Tak. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć oryginał świadectwa z ostatnio ukończonej klasy. 

W odniesieniu do uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową dyrektor tej szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. Można wówczas przedłożyć tak poświadczoną kopię świadectwa i zaświadczenia.

Możliwe jest także przedłożenie w procesie rekrutacji  notarialnie poświadczonej kopii świadectwa lub zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty, a także świadectwa promocyjnego uzyskanego po ukończeniu danej klasy.

Od 1 września 2019r. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym , przy czym jest to możliwe, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych..

Nie, dla Dzieci realizujących klasę 0 w ramach edukacji domowej nie przygotowuje się informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

edukacja domowa - rok szkolny

Nie. Przepisy prawa oświatowego nie dopuszczają możliwości powtarzania klasy w trybie edukacji domowej.

W ciągu jednego roku szkolnego możliwa jest realizacja przez ucznia edukacji domowej podstawy programowej z dwóch klas, ale tylko w klasach I i II szkoły podstawowej.

Uczniowie klas od IV do VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów mogą realizować w jednym roku szkolnym podstawę programową z dwóch lub więcej klas tylko w trybie stacjonarnym, po uzyskaniu zgody na indywidualny tok nauki.

Przepisy prawa oświatowego uprawniają ucznia edukacji domowej  do skorzystania z konsultacji dotyczących przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zasady i formy organizacji takich konsultacji określa dyrektor szkoły.

Tak, udział w olimpiadach jest możliwy. Uczeń zainteresowany udziałem w takiej olimpiadzie musi na bieżąco śledzić informacje publikowane przez organizatora olimpiady, aby ustalić w jakim terminie dyrektor jego szkoły musi podjąć czynności niezbędne do zgłoszenia udziału ucznia. Musi również poinformować dyrektora swojej szkoły o zamiarze wzięcia udziału w danej olimpiadzie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dyrektorowi jego szkoły spełnienie wymagań formalnych stawianych przez organizatora olimpiady.

Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza Komunikat o harmonogramie egzaminów  oraz  Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Informacje te (w tym harmonogram egzaminu i załączniki) dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem.

Dyrektorzy naszych szkół przesyłają na adresy mailowe podane z ankiecie rekrutacyjnej informacje o terminach i dokumentach maturalnych obowiązujących w danym roku szkolnym.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2021, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do 30 września 2020 r. wysyłając ją do Biura Szkół Fundacji, ostateczne potwierdzenie deklaracji maturalnej następuje do 7 lutego 2021 r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna będzie uważana za ostateczną.

Uczniowie mają prawo do dostosowania form egzaminu maturalnego polegającego na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających lub do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. Informacje o dostosowaniach można znaleźć pod linkiem.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przesyła wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego do Biura Szkół Fundacji do 30 września 2020 r.

Uczniowie rozpoczynający naukę w liceum ogólnokształcącym po klasie VIII szkoły podstawowej otrzymują druk deklaracji rozszerzeń wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, dołączonymi do ankiety zgłoszeniowej, znajdującej się na stronie Szkół w zakładce Edukacja Domowa/ Zapisy ED. Uczniowie wskazują 2 rozszerzenia i kontynuują je do zakończenia nauki w LO.

Uczniowie klasy II LO po gimnazjum wybierają od 2 do 4 rozszerzeń realizowanych do zakończenia nauki w liceum i wypełniają deklarację rozszerzeń otrzymaną z Biura Szkół.                

Przy wyborze rozszerzeń trzeba pamiętać o tym, że  uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczniowie zgłaszający się do klasy II lub kolejnych LO otrzymują deklarację rozszerzeń w trakcie procesu rekrutacyjnego i muszą pamiętać o konieczności kontynuacji rozszerzeń przedmiotów wybranych w swoich poprzednich szkołach.

Zaświadczenia o odbywaniu nauki w naszej szkole możliwe są do uzyskania po mailowym kontakcie z Biurem Szkół pod adresem biuromms@szkolamontessori.com.pl.

edukacja domowa - egzaminy

Podstawą programową jest określony w przepisach prawa oświatowego obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, jakie powinien uzyskać uczeń w toku nauki.

Wymagania edukacyjne to oczekiwane  osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych.

Podstawa programowa, treści edukacyjne i wymagania edukacyjne opisane są  na stronie w zakładce Wymagania/Materiały.

Na indywidualne egzaminy klasyfikacyjne uczeń może umówić się od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia wskazanego w planie roku szkolnego jako ostatni dzień zdawania egzaminów klasyfikacyjnych.

Uczeń edukacji domowej, który na egzaminie klasyfikacyjnym otrzymał ocenę negatywną z jednego lub dwóch przedmiotów, może poprawić ocenę w trakcie sesji poprawkowej w sierpniu.

Szczegółowe informacje o sesjach, w ramach których odbywają się egzaminy klasyfikacyjne znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminy.

Szkoła podstawowa, klasy I-III:

klasa I

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny

klasa II

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny

klasa III

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny


Szkoła podstawowa, klasy IV-VIII:

klasa IV

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • przyroda
  • informatyka

klasa V

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka

klasa VI

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka

klasa VII

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka
  • chemia
  • fizyka

klasa VIII

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka
  • chemia
  • fizyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • edukacja dla bezpieczeństwa


Liceum 4-letnie:

klasa I

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • filozofia
  • edukacja dla bezpieczeństwa

(Uczeń wybiera dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym)

klasa II

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • podstawy przedsiębiorczości

(Uczeń kontynuuje realizacje rozszerzeń wybranych w klasie I)

klasa III

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • podstawy przedsiębiorczości

(Uczeń kontynuuje realizacje rozszerzeń wybranych w klasie I)

klasa IV

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia

(Uczeń kontynuuje realizację rozszerzeń wybranych w kasie I)


 

Liceum 3-letnie:

klasa III

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny w zakresie rozszerzonym
  • język obcy nowożytny w zakresie  podstawowym
  • kontynuacja realizowanych rozszerzeń
  • przedmiot uzupełniający, w zależności od wybranych rozszerzeń (przyroda lub historia i społeczeństwo)

Szczegółowe informacje o formule i zasadach przeprowadzania egzaminu ustnego w ramach egzaminu klasyfikacyjnego znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminy.

Szczegółowe informacje o formule i zasadach przeprowadzania egzaminu pisemnego w ramach egzaminu klasyfikacyjnego znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminy.

Informacje o zasadach zapisywania się na egzaminy klasyfikacyjne znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminy.

Dane kontaktowe do egzaminatorów znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminatorzy-nauczyciele.

Egzaminy można zdawać w szkole, której jest się uczniem. Informacje o zasadach zapisywania się na egzaminy klasyfikacyjne znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa-egzaminy.

Tak, na podstawie art. 44l ustęp 2 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły może  uzgodnić z rodzicami uczniów i uczniami terminy egzaminów klasyfikacyjnych w czasie trwania ferii zimowych.

oferta

Uczniowie naszych szkół od klasy I szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum mogą korzystać z dostępu do programów językowych Rosetta Stone i Mango.

Warunki zgłoszeń i zasady korzystania można znaleźć na stronie szkół pod linkiem.

Wszystkie pytania związane z dostępem do programów można kierować na adres mailowy: kursyjezykowe@szkolamontessori.com.pl

ogólne

MMS to skrót angielskojęzycznego odpowiednika nazwy Montessoriańskich Szkół w Górach, czyli Montessori Mountain Schools.

Programy nauczania w szkołach prowadzonych przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi są zgodne z podstawa programową obowiązującą w szkołach publicznych.

Warunki i zasady zapisów do poszczególnych Szkół prowadzonych przez Fundację jako organ prowadzący, znajdują się na stronie: szkolamontessori.com.pl w zakładce „Szkoły”.