egzamin ósmoklasisty

Ważne informacje

 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII  musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  • języka polskiego
  • matematyki 
  • języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin główny

 • język polski – 24 maja 2022 r.
 • matematyka – 25 maja 2022 r.
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin dodatkowy

 • język polski – 13 czerwca 2022 r.
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. 
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.

Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty

Poznaj szczegóły dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). 

‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie CKE.

Wyniki i zaświadczenia

Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca 2022, natomiast 8 lipca 2022 każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Pamiętaj! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.