egzamin ósmoklasisty

Ważne informacje

  • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII  musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
    • języka polskiego
    • matematyki 
    • języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego)
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin główny

25.05.2021 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
26.05.2021 r., godz. 9.00 – część z matematyki
27.05.2021 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin dodatkowy

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
– 
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

16.06.2021 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
17.06.2021 r., godz. 9.00 – część z matematyki
18.06.2021 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego

Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty

Poznaj szczegóły dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). 

‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie CKE.

Wyniki i zaświadczenia

Uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca 2021, natomiast 9 lipca 2021 każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Pamiętaj! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.